Všeobecné nariadenie GDPR od 25.mája 2018 stanovuje pravidlá pre spracovanie osobných údajov, vrátane práv dotknutej osoby (fyzické osoby).

V slovenskom právnom prostredí tak všeobecné nariadenie v podobe zákona č. 18/2018 Z.z. od 25.mája 2018 nahradil zákon č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov, ktorý v súčasnosti stanovuje povinnosti a práva pri spracovaní osobných údajov.

Cieľom GDPR je vlastne dať bežným používateľom internetu – do rúk nástroj, vďaka ktorému sa o spracovaní svojich osobných údajov firmami môžeme dozvedieť čo najviac. Samozrejme, cieľom je aj to, aby firmy a inštitúcie brali problematiku ochrany osobných údajov vážne – viď pokuty v článku nižšie.

Ponúkame Vám implementáciu GDPR modulu

vrátane poradenstva k tejto problematike.

Jedno z novších strašidiel Európskej únie veľká skupina povinných osôb rieši túto povinnosť veľmi divným spôsobom…. Jednoduchú okopírujú vyhlásenie o GDPR z inej stránky bez ohľadu na to, že každá wesbtránka zbiera jedinečné údaje. Nie je teda možné bez analýzy webovej stránky vytvoriť „nejakú pochybnú“ podstránku s označením GDPR a považovať splnenie povinnosti za vybavené. Webová stránka verejnej správy, ale aj podnikateľa by mala najprv prejsť dôkladnou analýzou, a až potom by mala byť správne ošetrená.

Naša spoločnosť je pripravená !

Nepodceňujte ochranu osobných údajov

Veľa ľudí má pocit, že je to niečo nové a od 25.5.2018 tu máme nejaký nový zákon o ochrane a nakladaní s osobnými údajmi. Nie je tomu celkom tak….
Nariadenie GDPR bolo schválené v roku 2016. V máji 2018 iba nadobúda účinnosť. Do tej doby, teda od roku 2016, sa mali všetci zainteresovaní s GDPR oboznámiť a pripraviť sa. Pripravili ste sa?
Jasné. Asi tak ako keď si 30. marca väčšina spomenie, že treba podať daňové priznanie!  Teraz vážne. Kto sa pripravil? Skoro nikto. Riešime to zas a znova o 5 minút 12. Ale mali by sme, pretože nedodržanie povinností podľa GDPR môže byť sankcionované pokutou až do výšky 20 000 000 € alebo prípadne až do výšky 4 % z celosvetového obratu za minulé účtovné obdobie, podľa toho, ktorá suma bude pre podnikateľský subjekt vyššia.

Posledná úprava článku